Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniPracownicy

dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG C126 j.montewka (at) wn.umg.edu.pl
dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG C129 a.przybylowski (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Adam Kaizer C132 a.kaizer (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Mirosław Nowakowski C127 m.nowakowski (at) wn.umg.edu.pl
dr Adam Salomon C127 a.salomon (at)wn.umg.edu.pl
dr inż. Mariusz Specht C127 m.specht (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Monika Ziemska C132 m.ziemska (at) wn.umg.edu.pl
mgr Marcin Rybowski C127 m.rybowski (at) wn.umg.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska C132 a.wawrzynska (at) wn.umg.edu.pl
mgr inż. Ewelina Ziajka C127 e.ziajka (at) wn.umg.edu.pl

Wykaz dorobku i osiągnięć

 dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG         

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne wyzwania cywilizacyjne, w tym paradygmat rozwoju trwałego i zrównoważonego, ekonomia izarządzanie w sektorach transportui logistyki, innowacyjność, procesyintegracji europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, koncepcjasmart city orazrównoważenie mobilności

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe:

 • 2019 – kierownik projektu zespołowego w UMG pt.: „Kształtowanie rozwoju zrównoważonego i innowacyjności a jakość życia na przykładzie aglomeracji nadmorskich
 • 2019 - Ekspert w projekcie Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
 • Ekspert w VII Programie Ramowym UE projekcie CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility) - Współautor Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni 2016-2025.
 • Ekspert w VII Programie Ramowym UE w projekcie TRANSFORuM Transport 2050 (Thematic Group 2 - Shift of road freight to rail and waterborne transport)
 • 2010-2012 -kierownik grantu habilitacyjnego finansowanego przez NCN (wcześniej MNiSW) dotyczącego problematyki zależności pomiędzy inwestycjami a zrównoważonym rozwojem regionalnych systemów transportowych w Polsce w kontekście polityki spójności UE;

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
 • ERSA - European Regional Science Association,
 • IAMU - International Association of Maritime Universities – pełnomocnik JM Rektora UMG

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe:

 • Od 01.09.2020 – Kierownik Katedry Transportu i Logistyki
 • 2017-2018 - Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej
 • 2016-2020 - członek Komisji ds. Ekonomicznych KRASP
 • 2016-2020 – członek Senatu UMG
 • Od 2018 r. – Rzecznik dyscyplinarny UMG ds. nauczycieli akademickich 
 • Członek Kapituły na najlepsze prace licencjackie i magisterskie PTE O. Gdańsk
 • Członek rad programowych i naukowych konferencji, m.in.:„Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, UG; „Wyzwania odpowiedzialnego rozwoju”, Uniwersytet Szczeciński;„Energia Nowoczesnych Miast”, Uniwersytet Szczeciński
 • Członek Rady Naukowej „Nauki o zarządzaniu i jakości” UMG

Wybrane publikacje:

 1. Przybylowski, A.; Stelmak, S.; Suchanek, M. Mobility Behaviour in View of the Impact of the COVID-19 Pandemic—Public Transport Users in Gdansk Case StudySustainability 202113, 364; https://doi.org/10.3390/su13010364
 2. Przybyłowski A., Rząp M., Sharing economyjako innowacyjny model na rzecz równoważenia mobilności – studium przypadku aglomeracji Trójmiasta, w [:] Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznychpod redakcją naukową A. Hoszmana, SGH, Warszawa 2020, s. 150-166.
 1. Przybyłowski A., Kształtowanie jakości życia w miastach w aspekcie mobilności - 
  studium przypadku projektu Civitas Dyn@mo,[w:] Studia: Klasik A., Kuźnik F. (red.), BIULETYN KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Zeszyt 274, Warszawa 2019, s. 189-201.
 1. Przybyłowski A.: Global Trends Shaping Life Quality in Agglomerations with Particular Emphasis on Mobility in Seaport Agglomerations.TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 13, No. 3, doi:10.12716/1001.13.03.18, pp. 615-620, 2019        
 1. Przybyłowski A., Sustainable urban mobility planning – Gdynia city case study, Ekonomia i Prawo, Volume 17, Issue 2, June 2018, s. 175-189.
 1. Przybyłowski A., E-mobilność jako nowoczesna koncepcja rozwoju lokalnego, [w:]: Studia: Wehikuły Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXVI, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018, s. 73-81.
 1. Przybyłowski A., Zrównoważony transport. Jak mierzyć poziom tego równoważenia?, T. Borys (red.) Od statystyki do jakości życia: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Borysowi, Jelenia Góra 2018.
 1. Przybyłowski A., Studzieniecki T., Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning – Copenhagen and Gdynia city case study, 6th Central European Conference in Regional Science  CERS, 2017, Proceedings papers WOS, p. 495-505.
 1. Przybyłowski A., Kuzia M.,Challenges for urban sustainable mobility – Gdynia Maritime University case study, Economic and Environmental Studies, 2017.
 1. Przybyłowski A., Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności, Studia Komitetu  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017.
 1. Przybyłowski A., Królikowska K., Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej na przykładzie województwa Pomorskiego,  BAROMET R REGIONALNY, 2017.
 1. Przybyłowski A., Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności, [w:]: Studia: Wehikuły Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXVI, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2017, s. 173-181.
 1. Przybyłowski A., Port Cities Smart&Sustainable Development Challenges – Gdynia Case Study, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation, edited by Weintrit A.& Neumann T., Taylor&Francis Group, London, UK, 2017, p. 33-38.
 1. Przybyłowski A., Czarnowski I., Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa pomorskiego, [w:]: StudiaKomitetu Przestrzennego Zagospodarowania KrajuSpecjalizacja regionalna - współczesne podejścia, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXV, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 265-280.
 1. Przybyłowski A., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu polskich województw, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (69), Białystok 2014, s. 184-194.
 1. Przybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo AM w Gdyni, ISBN 978-83-7421-195-6, Gdynia 2013, ss. 269.

Inne ważniejsze osiągniecia:

 • 2016 r. i 2020 r. - visiting professor w Cergy ParisUniversité we Francji
 • 2012 r. - staż naukowy w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l'Homme, CNRS,  l'Université Lyon 2 
 • 2018-2019 - Koordynator projektu „Łap wiatr w żagle”w ramach programu POWER współfinansowanego przez UE/NCBiR.
 • Recenzent (2),sekretarz (1) i członek (4) wkomisjach habilitacyjnych
 • Recenzent w8przewodach doktorskich 
 • Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych oraz ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych. 

dr inż. Mirosław Jan Nowakowski         

Zainteresowania badawcze:

 • Dostępność portów morskich dla transportu szynowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, uwarunkowania techniczne rozwoju transportu intermodalnego

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe:

 • Członek komitetunaukowegoXX Jubileuszowej Konferencji „Drogi Kolejowe”, Politechnika Gdańska

Wybrane publikacje:

 1. Nowakowski M.J.: Analiza możliwości likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 201. XX Konferencja Drogi Kolejowe 2020, Gdańsk.
 1. Nowakowski M.J.: Wpływ zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych na podatność modernizacyjną układów torowych. Problemy Kolejnictwa, zeszyt 170, Warszawa.
 1. Nowakowski M.J.: Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych.  Przegląd Komunikacyjny. Nr 9/2015.
 1. Nowakowski M.J.: Optymalizacja długości krzywych przejściowych przy budowie i modernizacji linii kolejowych. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym.  Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014.
 1. Nowakowski M.J.: Przejazdy kolejowe na modernizowanych i rewitalizowanych liniach kolejowych - przepisy a rzeczywistość. Logistyka. Nr. 6 (2014). 
 1. Grulkowski S., Kędra Z., Koc W., Nowakowski M.J.: Drogi szynowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013. 
 1. Nowakowski M.J.: Rozwój transportu szynowego w São Paulo – prowadzone realizacje i zamierzenia. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Nr 3(48) (2013).

Inne ważniejsze osiągniecia:

 • Opracowanie programu komputerowego KOMPLAN 1.5 do komputerowego wspomagania planowania napraw bieżących nawierzchni kolejowej. Wdrożony na PKP.
 • Opracowanie programu komputerowego STOR do analizy położenia i wspomagania regulacji niwelety toków szynowych w nawierzchni niekonwencjonalnej. Wdrożony w Setepla, São Paulo, Brazylia

dr inż. Adam Kaizer         

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni specjalności Eksploatacja Portów i Floty na Wydziale Nawigacyjnym. Od 2012r. pracownik Katedry Transportu i Logistyki UMG. 

Od 2019r. prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału nawigacyjnego UMG.

Wykładowca i uczestnik szkoleń międzynarodowych skoncentrowanych na pracach czerpalnycho profilu zarządczym (Dredging Management). Koordynator międzynarodowych projektów BaliticInnovation Race oraz Innovation Management realizowanych przy współpracy z ośrodkami akademickim rejonu Morza Bałtyckiego. Organizator wielu przedsięwzięć i wydarzeń akademickich integrujących społeczeństwo branży TSL. Opiekun Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej studenckiej konferencji Forum Transportowe Młodych oraz Sympozjum Kół Naukowych UMG. Miłośnik kultury marynistycznej oraz promotor sportów wodnych. 

Zainteresowania badawcze:

Głównym obszar badań stanowi eksploatacja i modernizacja infrastruktury portowej.

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe:

 • 2020 Konkurs Grantowy „Kierunek Port – morze możliwości
 • 2016 International Workshop "MaritimeInnovation Race"​ Copenhagen- Malmo Port Challenge / World Maritime University - Malmo
 • 2016 International Workshop "MaritimeInnovation Race"​ NovikontasMaritime College - Riga

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe:

 • Od 01.09.2020 – Prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału Nawigacyjnego
 • Od 2012 r. – Opiekun KN ISTL
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisja Programowej ds. Kierunku Transport

Wybrane publikacje:

 • Kaizer A., Kuznetsov A. L.;A simulation technique for the port traffic and dredging in its approching channel interference assesment,Vestnik GUMRF,1,,103 - 112,2015,Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
 • A., KaizerObras portuarias de dragagem e subaquaticas,2014,Gdynia Maritime University / Navimor
 • A., Kaizer; L., Smolarek; The analysis of dredging project's effectiveness in the Port of Gdynia, based on the interference with vessel traffic,Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 167 - 172,2015,Taylor & Francis Group
 • Kaizer AWspółczesne tendencje budowy terminali morskich przy użyciu sprzętu pogłębiarskiego,Inżynieria Morska i Geotechnika, 47-50,2012
 • Kaizer, AInnowacyjne rozwiązania współczesnych technik pogłębiarskich,Inżynieria Morska i Geotechnika, 556-558,2012
 • A, Kaizer; A, Gackowska; Wpływ prac czerpalnych na bezpieczeństwo żeglugi i funkcjonowanie portów,Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015
 • A.Kaizer; Leszek, Smolarek; Methodology of creating a work schedule for dredging at port's area,45,202-206, 2016, Scientific Journals Maritime University of Szczecin
 • Formela, K; Kaizer, AThe Concept of Modernization Works Related to the Capability of Handling E Class Container Vessels in the Port Gdynia,Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Maritime Transport & Shipping,,,201,2013,CRC Press
 • Kuznetsov, A; Kaizer, AModeling of dredging works and marine traffic interference assessment,Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni,,29,16--24,2014,
 • Kaizer, A; Ziajka, E; Truszczyński, M; Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych,Inżynieria Morska i Geotechnika, 2016
 • KaizerA.; Smolarek, Leszek; Ocena wpływu czynników determinujących organizację prac czerpalnych w ramach utrzymania i modernizacji infrastruktury transportu morskiego,Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej,114,,,2016,
 • Kaizer, A; Mirosławska, A; Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko,Inżynieria Morska i Geotechnika,2017,
 • Kaizer, A.; Smolarek, Leszek; Krośnicka, Karolina; Ziajka, Ewelina; The Analysis of Container Vessel Service Efficiency in the Aspect of Berth and Handling Equipment Usage in Polish Ports,Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,,,249-254,2017,CRC Press Taylor & Francis Group
 • Kaizer, A.; Modzelewska, Maria; Borowski, Rafał; Przegląd trędów IT w zarządzaniu sieciami dostaw, które decydują o współczesnej przewadze rynkowej,Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Zeszyt 32,72-83, 2017
 • Cieczko, Maja; Myszka, Agata; Kaizer, A.Planned concept of central and external port as an opportunity for the developmnet of tricity's seaports in poland,Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,107,,9-24,2018,AMG
 • Kaizer, A; Gołofit-Stawińska, M; Współczesne techniczne tendencje rozwoju konteneryzacji,Inżynieria Morska i Geotechnika,,3,234--239,2013
 • Wróbel, Krzysztof; Kaizer, A.Submarine cargo vessels–historical solution to Arctic hydrocarbons transportation,Inżynieria Morska i Geotechnika,37,2,106-112,2016 
 • Cierpiał, Iga; Wilemski, Szymon; Kaizer, A.Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji–przegląd zagadnienia,Inżynieria Morska i Geotechnika, 2019
 • Kaizer, AExpert Survey Method as a Technique to Support the Decision-making Process During Dredging Activity at the Harbour,"TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea Transportation",14,1,2020
 • Ocieczek, A; Kaizer, A; Zischke, A; The dynamic of oxidative changes in rapeseed oil during maritime transport determined by storage conditions,TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,14, 2020
 • Myszka, A; Kaizer, A; Analysis of the Vessels’ Service Time in the Port of Gdańsk, Based on the Time Registration of Ships Entries and Departures, as a Proposition of Multi-aspect Method of Port Monitoring,"TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea Transportation",14,2,,2020
 • Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer A., Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sköld Daniel; Maritime innovation management - a concept of an innovative course for young maritime professionals,"The 20th Commemorative Annual General Assembly AGA20. International Association of Maritime Universities, AGA20",,Proceedings of the International Associa,268-274,2019,International Association of Maritime Universities

mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska         

Zainteresowania badawcze:

 • Budowle hydrotechniczne, Projektowanie i eksploatacja portów, Terminale portowe, Konstrukcje offshorowe, Ochrona brzegu morskiego, Mechanika fal powierzchniowych

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe:

 • Grant MNiSW, temat:Analiza stanu granicznego wybranych obiektów infrastruktury transportu morskiego w Porcie Gdynia, 2015
 • Grant MNiSW, temat:Charakterystyka falochronów morskich, 2011

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie TowarzystwoUrbanistyczne- członkostwo od 2013r.

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe:

 • Od 01.09.2016 – Z-ca Kierownika Katedry Transportu i Logistyki
 • od 2016 – członek Wydziałowej Komisji Programowej ds. Studiów na kier. Transport
 • od 2016 – członek Wydziałowej Komisji Jakości
 • 2014 – 2018 – pełnomocnik Dziekana WILIŚ PG ds. praktyk studenckich na kier. Budownictwo

Wybrane publikacje:

 1. Jerzyło, A Wawrzyńska, L Smolarek Uwarunkowania logistyczne planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowejPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2019
 1. A Wawrzyńska P JerzyłoResearch of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways–case study for Lower VistulaSHS Web of Conferences 58, 1-112018
 1. A Wawrzyńska, P Jerzyło, , A BoltRevitalization of the Narrow-Gauge Żuławy Commuter Railway and its effect on shipping conditions in the Vistula delta E3S Web of Conferences 45, 1-8 2018
 1. JerzyłoA WawrzyńskaThe spatial planning of industrial areas in an urbanized area for cargo, in the development of inland waterway transport E3S Web Conferences.Volume 45, 2018VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment
 1. JerzyłoA WawrzyńskaIdentyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku na śródlądowej drodze wodnej w delcie WisłyPRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT, 115-124 2018
 1. JerzyłoWawrzyńskaAnaliza procesu transportowego ładunków skonteneryzowanych i nienormatywnych na dolnej Wiśle w relacji Gdańsk WarszawaTechnika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1742-17472017
 1. JerzyłoA WawrzyńskaKoncepcja systemu wspomagającego Żeglugę Śródlądową–studium przypadku dla dolnego odcinka WisłyZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni2017
 1.  A Wawrzyńska Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych grawitacyjnych falochronów pionowościennych z uwzględnieniem redukcji falowaniaTTS Technika Transportu Szynowego 23 (12), 260--2652016
 1. A WawrzyńskaŻelbetowe skrzynie ażurowe jako elementy konstrukcyjne falochronów morskich. Historia powstania, zastosowania oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne Technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 1584—1591 2016
 1. A Wawrzyńska, W MagdaRedukcja obciążeń odmorskich ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszającychZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 125-141  2014
 1. Kałędkiewicz, A Wawrzyńska, A MałkiewiczPrzebudowa Falochronu Wschodniego w ramach modernizacji wejścia do Portu Wewnętrznego w GdańskuInżynieria Morska i Geotechnika, 478—4872014
 1. A WawrzyńskaZastosowania nowoczesnych skrzyń kesonowych w infrastrukturze portowo-morskiejCzasopismo Logistyka12014
 1. A Wawrzyńska, W MagdaRedukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszającychZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 125138 2014

Dydaktyka

Opracowanie kart dla pięciu przedmiotów dla specjalności Transport i Logistyka oraz dla specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń dla studentów specjalności: Transport i Logistyka (studia inż. I stopnia), na Wydziale Nawigacyjnym AM, następujących przedmiotów (od 2009):

 1. Grafika inżynierska, sem. I i II
 1. Infrastruktura obiektów transportu wodnego,  sem. III
 1. Oddziaływanie inwestycji na środowisko, sem VII

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń dla studentów specjalności: Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (studia .II stopnia), na Wydziale Nawigacyjnym AM, następujących przedmiotów (od 2009):

 1. Ochrona środowiska w transporcie  sem. I
 1. Projektowanie i eksploatacja portów , sem II
 1. Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy sieci transportowo-logistycznych

Przygotowanie i prowadzenie praktyk studenckich dla specjalności: Eksploatacja Portów i Floty, Wydział Nawigacyjny AM (2007 - 2010)